კომერციული ბანკების მიერ ივნისში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 382 298,88 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 15 კომერციული ბანკისთვის 2019 წლის ივნისის თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ჯამურმა ოდენობამ 1 382 298,88 ლარი შეადგინა, რომელიც ბანკებმა 2019 წლის ივლისში დაფარეს.