სამეთვალყურეო საბჭო

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ზედამხედველობას უწევს სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც 5 წევრისგან შედგება. საბჭოს წევრები არიან: საქართველოს ფინანსთა მინისტრი - მამუკა ბახტაძე, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი - დიმიტრი ქუმსიშვილი, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი - კობა გვენეტაძე და კომერციული ბანკების მიერ არჩეული 2 დამოუკიდებელი წევრი - სანდრო შელეგია და გიორგი არველაძე.

საბჭოს დამოუკიდებელ წევრებს კომერციული ბანკების წარმომადგენლები ხმათა უბრალო უმრავლესობით ფარული კენჭიყრით ირჩევენ, აღნიშნულ პროცესს ორგანიზებას საქართველოს ეროვნული ბანკი უწევს. საბჭოს დამოუკიდებელი წევრის უფლებამოსილების ვადა 5 წელია და მისი განმეორებით არჩევა შეზღუდული არ არის.

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და სააგენტოს დებულების შესაბამისად სამეთვალყურეო საბჭო განიხილავს და ითანხმებს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ შემუშავებულ ყველა მნიშვნელოვან დოკუმენტს, მათ შორის, სააგენტოს საშტატო განრიგს, შესაბამისი წლის ბიუჯეტს, საინვესტიციო პოლიტიკასა და წლიურ საინვესტიციო გეგმას, სტრატეგიას, სააგენტოს ინსტრუქციებს, ანგარიშებს და სხვა. ასევე, სამეთვალყურეო საბჭო უფლებამოსილია თანამდებობაზე დანიშნოს და გაათავისუფლოს სააგენტოს უფროსი.

სამეთვალყურეო საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით.