სამართლებრივი აქტები

კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების, შენატანების გადახდის პროცედურების და დეპოზიტების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნის ინსტრუქცია

რისკზე დაფუძნებული რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გამოთვლის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე

ცვლილება კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების შესახებ ინსტრუქციაში

ცვლილება კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების შესახებ ინსტრუქციაში

ცვლილება კლიენტებისთვის ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე ინსტრუქციაში