საქართველოში მოქმედი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემით დაზღვეულია რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური პირების ყველა ტიპის დეპოზიტები, მათ შორის, მიმდინარე და საბარათე ანგარიშები, ასევე, ვადიანი და მოთხოვნამდე დეპოზიტები. ვინაიდან საქართველოში მოქმედი ყველა კომერციული ბანკი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის წევრია, დაზღვევა ეხება საქართველოში მოქმედ ნებისმიერ ბანკში არსებულ დეპოზიტებს. დაზღვევის ლიმიტი ამ დროისთვის 15 000 ლარია ნებისმიერ ვალუტაში დაზღვეული დეპოზიტისთვის. დაზღვევას არ ექვემდებარება მხოლოდ ის დეპოზიტები, რომელზე წვდომის უფლებაც დეპოზიტორს შეზღუდული აქვს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში (მათ შორის ყადაღა, სესხის უზრუნველყოფის საგარანტიო თანხები და სხვა); ასევე, არ იზღვევა იურიდიული პირების, კომერციული ბანკების ადმინისტრატორების, 5%-ზე მეტი წილის მფლობელი აქციონერების და მათი ოჯახის წევრების დეპოზიტები.